Microsoft Security Essentials 4.10.209.0

Microsoft Security Essentials 4.10.209.0

Microsoft – 10,6MB – Freeware
ra khỏi 165 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Microsoft Security Essentials (MSE) (trước đây tên mã Morro) là một phần mềm chống vi-rút miễn phí tạo ra bởi Microsoft cung cấp bảo vệ chống lại virus, phần mềm gián điệp, rootkits và trojans cho Windows XP, Vista và 7. MSE thay thế Windows Live OneCare (một đăng ký dịch vụ chống vi-rút) và bảo vệ của Windows, mà chỉ bảo vệ người dùng khỏi phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo. Nó là hướng để sử dụng nhà, không giống như sản của sắp tới doanh nghiệp theo định hướng phẩm Microsoft Microsoft Forefront.

Tổng quan

Microsoft Security Essentials là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.529 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Security Essentials là 4.10.209.0 , phát hành vào ngày 01/12/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/06/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 4.10.209.0 , được sử dụng bởi 71 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Security Essentials đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,6MB.

Người sử dụng của Microsoft Security Essentials đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Security Essentials!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 5.529 UpdateStar có Microsoft Security Essentials cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại